دوره آموزشی شیمی دانشگاهی - Chemistry

دوره آموزشی شیمی دانشگاهی - Chemistry

Jason Gibson موسس و مدرس تمامی دوره های این کمپانی می باشد. Jason همواره در بین دوستان خود یک راهنمای خوب برای مباحث مختلف درس ریاضیات بوده است. در سال 2004 پس از راهنمایی یکی از دوستان خود در درس جبر تصمیم گرفت که دانسته های خود را به صورت کلاسهای ویدیویی درآورده و آن را در اختیار تمامی افراد در سطح دنیا قرار دهد. سپس اولین دوره ویدیوی 3 ساعته خود را آماده کرد و آنرا جهت فروش روی سایت Ebay قرار داد که با توجه به استقبال فراوان و فیدبک های رسیده تصمیم گرفته این کار را بصورت حرفه ای تر انجام دهد.

این دوره با سرفصل هایی که در زیر معرفی می شود مربوط به مفاهیم درس شیمی دانشگاه می باشد و مناسب حال افرادی که از پایه ضعیف شیمی خود رنج می برند و در صدد حل مشکلات خود در این درس هستند، می باشد. مدت زمان کل دوره 34 ساعت می باشد. سر فصل های تدریس شده در این دوره به شرح زیر می باشد:

Disk 1
Section 1: Introduction to Chemistry
Section 2: Units and Unit Conversions
Section 3: Significant Figures in Calculations
Section 4: Temperature
Section 5: Density
Section 6: Atomic Theory of Matter: Part
Section 7: Atomic Theory of Matter: Part 2
Section 8: Atomic Theory of Matter: Part 3
Section 9: Atomic Number, Mass Number, and Isotopes
Section 10: Atomic Mass of an Element
Section 11: Overview of the Periodic Table
Section 12: Naming Molecular Compounds
Section 13: Ions and Ionic Charge
Section 14: Ionic Compounds
Section 15: Ionic Compounds with Polyatomic Ions
Section 16: Hydrate Compounds

Disk 2
Sect 1: Molecular Mass and Formula Mass
Sect 2: Avogadro's Number and the Mole - Part 1
Sect 3: Avogadro's Number and the Mole - Part 2
Sect 4: Percent Mass and Empirical Formulas - Part 1
Sect 5: Percent Mass and Empirical Formulas - Part 2
Sect 6: Writing and Balancing Chemical Reactions - Part 1
Sect 7: Writing and Balancing Chemical Reactions - Part 1
Sect 8: Reaction Stoichiometry - Part 1
Sect 9: Reaction Stoichiometry - Part 2
Sect 10: Limiting Reactants - Part 1
Sect 11: Limiting Reactants - Part 2
Sect 12: Percent Yield in Chemical Reactions
Sect 13: Molar Concentration of Solutions - Part 1
Sect 14: Molar Concentration of Solutions - Part 2
Sect 15: Dilution of Solutions
Sect 16: Solutions in Chemical Reactions - Part 1
Sect 17: Solutions in Chemical Reactions - Part 2

Disk 3
Sect 1: Electrical Properties of Aqueous Solutions
Sect 2: Calculating Ion Concentrations in Solutions
Sect 3: Strong and Weak Acids
Sect 4: Strong and Weak Bases
Sect 5: Acid-Base Reactions and Net Ionic Equations - Part 1
Sect 6: Acid-Base Reactions and Net Ionic Equations - Part 2
Sect 7: Acid-Base Titrations - Part 1
Sect 8: Acid-Base Titrations - Part 2
Sect 9: Acid-Base Titrations - Part 3
Sect 10: Acid-Base Titrations - Part 4
Sect 11: Acid-Base Titrations - Part 5
Sect 12: Acid-Base Titrations - Part 6
Sect 13: Acid-Base Titrations - Part 7
Sect 14: Solubility of Ionic Compounds
Sect 15: Precipitation Reactions and Net Ionic Equations - Part 1
Sect 16: Precipitation Reactions and Net Ionic Equations - Part 2

Disk 4
Sect 1: What is Oxidation and Reduction
Sect 2: Writing Half Reactions for Redox Reactions, Part 1
Sect 3: Writing Half Reactions for Redox Reactions, Part 2
Sect 4: Identifying Oxidation and Reduction, Part 1
Sect 5: Identifying Oxidation and Reduction from Half Reactions, Part 2
Sect 6: Introduction to Oxidation Numbers
Sect 7: Rules to Assign Oxidation Numbers
Sect 8: Finding Oxidation Numbers, Part 1
Sect 9: Finding Oxidation Numbers, Part 2
Sect 10: Finding Oxidation Numbers, Part 3
Sect 11: Change in Oxidation Numbers, Part 1
Sect 12: Change in Oxidation Numbers, Part 2
Sect 13: Change in Oxidation Numbers, Part 3
Sect 14: Balancing Redox Reactions, Part 1
Sect 15: Balancing Redox Reactions, Part 2
Sect 16: Balancing Redox Reactions in Acidic Solution, Part 1
Sect 17: Balancing Redox Reactions in Acidic Solution, Part 2
Sect 18: Balancing Redox Reactions in Acidic Solution, Part 3
Sect 19: Balancing Redox Reactions in Acidic Solution, Part 4
Sect 20: Balancing Redox Reactions in Acidic Solution, Part 5
Sect 21: Balancing Redox Reactions in Acidic Solution, Part 6
Sect 22: Balancing Redox Reactions in Acidic Solution, Part 7
Sect 23: Balancing Redox Reactions in Neutral Solution
Sect 24: Balancing Redox Reactions in Basic Solution, Part 1
Sect 25: Balancing Redox Reactions in Basic Solution, Part 2
Sect 26: Balancing Redox Reactions in Basic Solution, Part 3
Sect 27: Redox Stoichiometry, Part 1
Sect 28: Redox Stoichiometry, Part 2
Sect 29: Activity Series for Redox Reactions, Part 1
Sect 30: Activity Series for Redox Reactions, Part 2

۱۵۰۰۰ تومان150000
خرید دوره آموزشی شیمی دانشگاهی - Chemistry
فروشگاه تخصصی نرم افزارهای مهندسی
دوره آموزشی شیمی دانشگاهی - Chemistry دوره آموزشی شیمی دانشگاهی - Chemistry
AWR Design Environment v9.01.4875.3
AWR Design Environment v9.01.4875.3
۱۵۰۰۰ تومان
KBC Petro-SIM v6.2
KBC Petro-SIM v6.2
۵۰۰۰۰ تومان
AWR Design Environment 10.07.6079
AWR Design Environment 10.07.6079
۱۵۰۰۰ تومان

ارسال نظرات
امتیاز شما:          


نام:


ایمیل:


کد امنیتی:توضیحات:
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا