ANSYS Products 19.2

ANSYS Products 19.2
نرم افزاری بمنظور تحلیل مسائل گوناگون در حوزه مکانیک می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS Products 19.2 خرید ANSYS Products 19.2

ANSYS Products 19.0

 ANSYS Products 19.0
نرم افزاری بمنظور تحلیل مسائل گوناگون در حوزه مکانیک می باشد.
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر  ANSYS Products 19.0 خرید  ANSYS Products 19.0

ANSYS Products 18.1

ANSYS Products 18.1
نرم افزاری بمنظور تحلیل مسائل گوناگون در حوزه مکانیک می باشد.
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS Products 18.1 خرید ANSYS Products 18.1

ANSYS 17.2

ANSYS 17.2
نرم افزاری بمنظور تحلیل مسائل گوناگون در حوزه مکانیک می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS 17.2 خرید ANSYS 17.2

ANSYS 17

ANSYS 17
نرم افزاری بمنظور تحلیل مسائل گوناگون در حوزه مکانیک می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS 17 خرید ANSYS 17

ANSYS 16.2

ANSYS 16.2
نرم افزاری بمنظور تحلیل مسائل گوناگون در حوزه مکانیک می باشد.
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS 16.2 خرید ANSYS 16.2

CSI SAP2000 17.2

CSI SAP2000 17.2
در ساخت سازه‌ها از این نرم‌افزار به طور عملی استفاده می‌شود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 17.2 خرید CSI SAP2000 17.2

ANSYS 16.0

ANSYS 16.0
نرم افزاری بمنظور تحلیل مسائل گوناگون در حوزه مکانیک می باشد.
۱۵۰۰۰   ۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS 16.0 خرید ANSYS 16.0

CSI SAP2000 Ultimate 17.0

CSI SAP2000 Ultimate 17.0
در ساخت سازه‌ها از این نرم‌افزار به طور عملی استفاده می‌شود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CSI SAP2000 Ultimate 17.0 خرید CSI SAP2000 Ultimate 17.0

Ansys HFSS 15

Ansys HFSS 15
نرم افزاری صنعتی برای شبیه سازی سه بعدی میدان های الکترومعناطیسی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Ansys HFSS 15 خرید Ansys HFSS 15