ANSYS nCode DesignLife 19.1

ANSYS nCode DesignLife 19.1
این نرم افزار مخصوص تحلیل خستگی و شکست قطعات تحت بارگذاری های متناوب از طریق تئوری های المان محدود می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS nCode DesignLife 19.1 خرید ANSYS nCode DesignLife 19.1

ANSYS nCode DesignLife 18.2

ANSYS nCode DesignLife 18.2
این نرم افزار مخصوص تحلیل خستگی و شکست قطعات تحت بارگذاری های متناوب از طریق تئوری های المان محدود می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS nCode DesignLife 18.2 خرید ANSYS nCode DesignLife 18.2

ECS FEMFAT 5.3

ECS FEMFAT 5.3
نرم افزاری مهندسی برای پیش بینی عمر خستگی می باشد
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECS FEMFAT 5.3 خرید ECS FEMFAT 5.3

ECS FEMFAT LAB 3.12

ECS FEMFAT LAB 3.12
نرم افزاری در زمینه تست آزمایشگاهی و CAE
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECS FEMFAT LAB 3.12 خرید ECS FEMFAT LAB 3.12

SIMULIA FE-SAFE 2016

SIMULIA FE-SAFE 2016
نرم افزار قدرتمند تحلیل خستگی برای مدل های المان محدود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIMULIA FE-SAFE 2016 خرید SIMULIA FE-SAFE 2016

ANSYS nCode DesignLife 17

ANSYS nCode DesignLife 17
این نرم افزار مخصوص تحلیل خستگی و شکست قطعات تحت بارگذاری های متناوب از طریق تئوری های المان محدود می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS nCode DesignLife 17 خرید ANSYS nCode DesignLife 17

ECS FEMFAT Lab 3.10

ECS FEMFAT Lab 3.10
نرم افزاری در زمینه تست آزمایشگاهی و CAE
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECS FEMFAT Lab 3.10 خرید ECS FEMFAT Lab 3.10

ECS FEMFAT 5.0

ECS FEMFAT 5.0
نرم افزاری مهندسی برای پیش بینی عمر خستگی می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ECS FEMFAT 5.0 خرید ECS FEMFAT 5.0

ANSYS nCode DesignLife 16.1

ANSYS nCode DesignLife 16.1
این نرم افزار مخصوص تحلیل خستگی و شکست قطعات تحت بارگذاری های متناوب از طریق تئوری های المان محدود می باشد
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر ANSYS nCode DesignLife 16.1 خرید ANSYS nCode DesignLife 16.1

Fe Safe 6.5

Fe Safe 6.5
نرم افزاری قدرتمند در زمینه تحلیل خستگی حرفه ای
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Fe Safe 6.5 خرید Fe Safe 6.5
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا