Bentley SACS CONNECT Edition V12

Bentley SACS CONNECT Edition V12
نرم افزاری برای طراحی سازه های دریایی و توربین ها
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SACS CONNECT Edition V12 خرید Bentley SACS CONNECT Edition V12

Bentley MOSES CONNECT Edition v10 Update 12

Bentley MOSES CONNECT Edition v10 Update 12
نرم افزار تخصصی شبیه سازی فرآیند تولید و نصب سازه‌های استاتیک دریایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MOSES CONNECT Edition v10 Update 12 خرید Bentley MOSES CONNECT Edition v10 Update 12

Bentley MAXSURF CONNECT Edition 21.12.00.10

Bentley MAXSURF CONNECT Edition 21.12.00.10
نرم افزار طراحی کشتی و مخازن دریایی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MAXSURF CONNECT Edition 21.12.00.10 خرید Bentley MAXSURF CONNECT Edition 21.12.00.10

Bentley Multiframe CONNECT Edition v21.12.00.10

Bentley Multiframe CONNECT Edition v21.12.00.10
نرم افزار طراحی و آنالیز سازه‌های دریایی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Multiframe CONNECT Edition v21.12.00.10 خرید Bentley Multiframe CONNECT Edition v21.12.00.10

Bentley SACS CONNECT Edition V11 Update 3 v11.03.00

Bentley SACS CONNECT Edition V11 Update 3 v11.03.00
نرم افزاری برای طراحی سازه های دریایی و توربین ها
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley SACS CONNECT Edition V11 Update 3 v11.03.00 خرید Bentley SACS CONNECT Edition V11 Update 3 v11.03.00

Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17

Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17
نرم افزار تخصصی شبیه سازی فرآیند تولید و نصب سازه‌های استاتیک دریایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17 خرید Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17

Bentley Maxsurf Enterprise V8i SS3 v20.00.06.00

Bentley Maxsurf Enterprise V8i SS3 v20.00.06.00
نرم افزار طراحی کشتی و مخازن دریایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Maxsurf Enterprise V8i SS3 v20.00.06.00 خرید Bentley Maxsurf Enterprise V8i SS3 v20.00.06.00

Bentley Multiframe Advanced V8i SS3 v17.00.06.00

Bentley Multiframe Advanced V8i SS3 v17.00.06.00
نرم افزار طراحی و آنالیز سازه‌های دریایی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Multiframe Advanced V8i SS3 v17.00.06.00 خرید Bentley Multiframe Advanced V8i SS3 v17.00.06.00
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا