Autodesk Nastran In-CAD 2019

Autodesk Nastran In-CAD 2019
نرم افزار آنالیز تنش به روش المان محدود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Nastran In-CAD 2019 خرید Autodesk Nastran In-CAD 2019

Autodesk Nastran 2019

Autodesk Nastran 2019
نرم افزار آنالیز تنش به روش المان محدود
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk Nastran 2019 خرید Autodesk Nastran 2019

Altair HyperWorks 13

Altair HyperWorks 13
قویترین نرم افزار موجود در جهان در سیستم مش بندی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Altair HyperWorks 13 خرید Altair HyperWorks 13
مشاوره تخصصی در خصوص ویزای کانادا