DNV GL AS Phast / Safeti Offshore v8.0.33.0

DNV GL AS Phast / Safeti Offshore v8.0.33.0
جامع ترین نرم افزار در تجزیه و تحلیل خطر برای تمام مراحل طراحی و بهره برداری
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DNV GL AS Phast / Safeti Offshore v8.0.33.0 خرید DNV GL AS Phast / Safeti Offshore v8.0.33.0

Autodesk EAGLE Premium 9.1.1

Autodesk EAGLE Premium 9.1.1
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk EAGLE Premium 9.1.1 خرید Autodesk EAGLE Premium 9.1.1

Geometric Glovius Pro 5.0.0.1

Geometric Glovius Pro 5.0.0.1
نرم افزار مدیریت و تبدیل فایل‌های CAD
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Geometric Glovius Pro 5.0.0.1 خرید Geometric Glovius Pro 5.0.0.1

DNV GL AS Phast / Safeti Offshore 7.2.72.0

DNV GL AS Phast / Safeti Offshore 7.2.72.0
جامع ترین نرم افزار در تجزیه و تحلیل خطر برای تمام مراحل طراحی و بهره برداری
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DNV GL AS Phast / Safeti Offshore 7.2.72.0 خرید DNV GL AS Phast / Safeti Offshore 7.2.72.0

Autodesk EAGLE Premium 9.0

Autodesk EAGLE Premium 9.0
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk EAGLE Premium 9.0 خرید Autodesk EAGLE Premium 9.0

Global Mapper 19.0.0

Global Mapper 19.0.0
نرم افزار نقشه برداری
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Global Mapper 19.0.0 خرید Global Mapper 19.0.0

Autodesk EAGLE Premium 8.2.0

Autodesk EAGLE Premium 8.2.0
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Autodesk EAGLE Premium 8.2.0 خرید Autodesk EAGLE Premium 8.2.0

Global Mapper 17.2.1

Global Mapper 17.2.1
یکی از برنامه های پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Global Mapper 17.2.1 خرید Global Mapper 17.2.1

CadSoft Eagle Professional 7.5.0

CadSoft Eagle Professional 7.5.0
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CadSoft Eagle Professional 7.5.0 خرید CadSoft Eagle Professional 7.5.0

Phast 7.11

Phast 7.11
جامع ترین نرم افزار در تجزیه و تحلیل خطر برای تمام مراحل طراحی و بهره برداری
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Phast 7.11 خرید Phast 7.11

CadSoft Eagle Professional 7.4.0

CadSoft Eagle Professional 7.4.0
یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای طراحی مدارهای چاپی و برد‌های الکترونیک
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر CadSoft Eagle Professional 7.4.0 خرید CadSoft Eagle Professional 7.4.0

Global Mapper 16.0.7

Global Mapper 16.0.7
یکی از برنامه های پرکاربرد در علوم نقشه برداری و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Global Mapper 16.0.7 خرید Global Mapper 16.0.7