Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39

Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39 خرید Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39

Bentley AutoPIPE Vessel CONNECT Edition Update 4 - v40.04.00.08

Bentley AutoPIPE Vessel CONNECT Edition Update 4 - v40.04.00.08
نرم افزار طراحی لوله کشی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley AutoPIPE Vessel CONNECT Edition Update 4 - v40.04.00.08 خرید Bentley AutoPIPE Vessel CONNECT Edition Update 4 - v40.04.00.08

Bentley AutoPIPE Advanced V8i SELECTseries 5 v09.06.01.10

Bentley AutoPIPE Advanced V8i SELECTseries 5 v09.06.01.10
نرم افزاری جامع و پیشرفته مخصوص آنالیزهای تنش لوله ای
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley AutoPIPE Advanced V8i SELECTseries 5 v09.06.01.10 خرید Bentley AutoPIPE Advanced V8i SELECTseries 5 v09.06.01.10

Bentley ProStructures V8i SS8 v08.11

Bentley ProStructures V8i SS8  v08.11
نرم افزار طراحی و ساخت انواع سازه‌های مهندسی
۳۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley ProStructures V8i SS8  v08.11 خرید Bentley ProStructures V8i SS8  v08.11

Bentley Rail Track V8i SS2 v08.11.07.685

Bentley Rail Track V8i SS2 v08.11.07.685
نرم افزار آنالیز و طراحی خط راه آهن و مترو
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Rail Track V8i SS2 v08.11.07.685 خرید Bentley Rail Track V8i SS2 v08.11.07.685

Bentley OpenPlant Modeler V8i SS5 v08.11.09.440

Bentley OpenPlant Modeler V8i SS5 v08.11.09.440
نرم افزار طراحی و مدل‌سازی سه بعدی سازه‌های نیروگاهی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley OpenPlant Modeler V8i SS5 v08.11.09.440 خرید Bentley OpenPlant Modeler V8i SS5 v08.11.09.440

Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404

Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404
نرم افزار طراحی هوشمند ایزومتریک
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404 خرید Bentley OpenPlant Isometric Manager V8i SS5 v08.11.09.404

Bentley AXSYS.Engine V8i SS5 v08.11.11.48

Bentley AXSYS.Engine V8i SS5 v08.11.11.48
نرم افزار طراحی نیروگاه هسته‌ای
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley AXSYS.Engine V8i SS5 v08.11.11.48 خرید Bentley AXSYS.Engine V8i SS5 v08.11.11.48

Bentley AXSYS.Process V8i SS5 v08.11.11.44

Bentley AXSYS.Process V8i SS5 v08.11.11.44
نرم افزار طراحی و شبیه سازی واحدهای صنعتی
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley AXSYS.Process V8i SS5 v08.11.11.44 خرید Bentley AXSYS.Process V8i SS5 v08.11.11.44

Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68

Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68
نرم افزار آنالیز و طراحی پل‌های بتنی
۳۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68 خرید Bentley LEAP Bridge Enterprise V8i SS6 v13.00.00.68

Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17

Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17
نرم افزار تخصصی شبیه سازی فرآیند تولید و نصب سازه‌های استاتیک دریایی
۵۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17 خرید Bentley MOSES Enterprise V8i SS2 v07.10.00.17

Bentley Maxsurf Enterprise V8i SS3 v20.00.06.00

Bentley Maxsurf Enterprise V8i SS3 v20.00.06.00
نرم افزار طراحی کشتی و مخازن دریایی
۱۰۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley Maxsurf Enterprise V8i SS3 v20.00.06.00 خرید Bentley Maxsurf Enterprise V8i SS3 v20.00.06.00
نرم افزار SmartPlant Instrumentation 2013