Bentley MicroStation Connect Edition Update 9 10.09.01.01

Bentley MicroStation Connect Edition Update 9 10.09.01.01
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation Connect Edition Update 9 10.09.01.01 خرید Bentley MicroStation Connect Edition Update 9 10.09.01.01

DS SIMULIA Isight 2018

DS SIMULIA Isight 2018
نرم افزار اتصال و یکپارچه سازی داده برای انواع نرم افزار های شبیه سازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر DS SIMULIA Isight 2018 خرید DS SIMULIA Isight 2018

Bentley RAM Connection CONNECT Edition 12.00.00.31

Bentley RAM Connection CONNECT Edition 12.00.00.31
نرم افزاری بمنظور طراحی اتصالات فولادی
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley RAM Connection CONNECT Edition 12.00.00.31 خرید Bentley RAM Connection CONNECT Edition 12.00.00.31

Bentley RAM Concept CONNECT Edition v06.04.00.06 Update 4

Bentley RAM Concept CONNECT Edition v06.04.00.06 Update 4
نرم افزاری بمنظور طراحی هندسه کف و فنداسیون
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley RAM Concept CONNECT Edition v06.04.00.06 Update 4 خرید Bentley RAM Concept CONNECT Edition v06.04.00.06 Update 4

Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39

Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39 خرید Bentley MicroStation Connect Edition Update 7 10.07.00.39

SIMULIA Isight 2016

SIMULIA Isight 2016
نرم افزار اتصال و یکپارچه سازی داده برای انواع نرم افزار های شبیه سازی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر SIMULIA Isight 2016 خرید SIMULIA Isight 2016

Bentley gINT CONNECT Edition Professional Plus v10

Bentley gINT CONNECT Edition Professional Plus v10
نرم افزاری برای رشته‌های زمین شناسی و ژئوتکنیک
۲۰۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley gINT CONNECT Edition Professional Plus v10 خرید Bentley gINT CONNECT Edition Professional Plus v10

Bentley RAM Connection V8i SS6

Bentley RAM Connection V8i SS6
نرم افزاری بمنظور طراحی اتصالات فولادی
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley RAM Connection V8i SS6 خرید Bentley RAM Connection V8i SS6

Bentley RAM Concept V8i SS9

Bentley RAM Concept V8i SS9
نرم افزاری بمنظور طراحی هندسه کف و فنداسیون
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley RAM Concept V8i SS9 خرید Bentley RAM Concept V8i SS9

Bentley MicroStation CONNECT Edition v10

Bentley MicroStation CONNECT Edition v10
نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی و نقشه کشی در زمینه نقشه‌های GPS و GIS
۱۵۰۰۰ تومان
اطلاعات بیشتر Bentley MicroStation CONNECT Edition v10 خرید Bentley MicroStation CONNECT Edition v10